VDV Advocaten

In 1954 startte Mr. Albéric Van Eeckhout een advocatenkantoor in het centrum van Roeselare. Mr. Albéric Van Eeckhout was Stafhouder van de balie te Kortrijk (1984-1986).

In 1987 vervoegde Mr. Antoine Van Eeckhout het kantoor. Opeenvolgend werd het familiekantoor nog verder versterkt met Mr. Kaat Vanthuyne en Mr. Lode Derudder.

In 1991 verhuisde het kantoor naar haar huidige locatie in de Henri Horriestraat (nr. 44). In 2006 werd om aan de toenmalige noden tegemoet te komen een nieuw modern gedeelte aangebouwd. Eveneens het ogenblik waarop het kantoor werd versterkt met Mr. Koen Vandenberghe, die te Ingelmunster een volwaardig kantoor had uitgebouwd.

Mr. Antoine Van Eeckhout heeft van 2012 tot 2014 tevens de functie van Stafhouder van de balie van Kortrijk waargenomen. Tot op heden is hij vertegenwoordigd in de Orde van Advocaten.

Vandaag is het kantoor Van Eeckhout-Derudder-Vandenberghe een middelgrote advocatenassociatie, met acht advocaten en drie administratieve medewerkers in de rangen.

Onze aanpak

VDV Advocaten streeft naar een pragmatische en doelgerichte aanpak van uw juridisch probleem door specialisten, elk op hun domein. Als het kan via advies en bemiddeling. Als het moet door efficiënt procedure te voeren.

VDV Advocaten wil de beste zijn in de persoonlijke aanpak met creatieve oplossingen. Steeds in onderling overleg met u. Steeds kwaliteitsvol.

VDV Advocaten zet in op een objectieve onafhankelijke aanpak, gewaarborgd door het beroepsgeheim.

Dit is waar VDV Advocaten voor staat!

Albéric Van Eeckhout

Hij volgde lager onderwijs aan het Klein Seminarie Roeselare en middelbaar onderwijs aan het Collège St. Stanislas te Mons.

Hij behaalde het diploma van kandidaat wijsbegeerte en letteren aan het UCL en het diploma van doctor in de rechten aan de KUL (1953).

Hij werd ingeschreven aan de Balie te Ieper op 31 december 1953 en na voltrekken van legerdienst op 01.07.1956 aan de Balie te Kortrijk.

Hij was achtereenvolgens schatbewaarder, secretaris en voorzitter van de conferentie van de Jonge Balie Kortrijk, lid van de raad van de orde van 1970 tot 1987 en tenslotte Stafhouder van de Balie te Kortrijk van 1984 tot 1986.

Lode Derudder

Lode Derudder volgde middelbaar onderwijs aan het Klein Seminarie te Roeselare en vervolgens aan het Vrij Instituut voor Lichamelijke Opleiding (VILO) te Meulebeke (1978).

Hij behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de KUL (1985) en werd na een eerste werkervaring in het bedrijfsleven in 1989 ingeschreven aan de balie te Kortrijk.

Hij behaalde in 2004 het getuigschrift postgraduaat in vennootschapsrecht (VPOO- Business School) en in 2005 het getuigschrift expert class sociaal recht (Universiteit Antwerpen Management School).

Hij is actief in diverse rechtsgebieden waaronder arbeidsrecht, handelsrecht en algemeen verbintenissenrecht, en transportrecht in het bijzonder.

Neem contact op met deze persoon.

Antoine Van Eeckhout

Antoine Van Eeckhout voltooide zijn middelbaar onderwijs aan het Instituut Klein Seminarie te Roeselare in 1980.

Hij behaalde in 1985 zijn diploma als licentiaat in de rechten aan de KUL, nadat hij zijn kandidaturen behaalde aan de KULAK.

Hij is sedert 1985 ingeschreven aan de balie te Kortrijk.

Mr. Van Eeckhout behaalde in 2001 met onderscheiding een postuniversitaire diploma in het ondernemingsrecht, en is tevens erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken. Hij wordt regelmatig aangesteld als curator in faillissementen en vereffenaar.

Hij heeft een jarenlange ervaring in diverse rechtsgebieden en bekwaamt zich voortdurend in het ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, familie- en personenrecht en bouwrecht.

Mr. Van Eeckhout is sedert 2001 lid van de Raad van de Orde bij de Balie te Kortrijk, waar hij van 2012 tot 2014 de functie van Stafhouder (=voorzitter van de Raad van de Orde) heeft waargenomen.

Neem contact op met deze persoon.

Kaat Vanthuyne

Kaat Vanthuyne voltooide haar middelbaar onderwijs in Hemelsdaele te Brugge.

Zij behaalde in 1988 haar diploma als licentiaat in de rechten aan de KUL met onderscheiding.

Zij werd datzelfde jaar ingeschreven aan de balie te Kortrijk.

Mr. Vanthuyne volgde de postacademische opleiding 'bemiddeling in familiezaken', en behaalde aldus het getuigschrift 'bemiddelaar in familiezaken'. Zij volgde met vrucht de opleiding bijzonder jeugdrecht en is erkend advocaat in jeugdzaken.

Naast het algemeen management van het kantoor en de centralisatie van de incassodossiers, legt zij zich toe op personen- en familierecht, jeugdrecht en huurrecht. Door de rechtbank wordt zij tevens regelmatig aangesteld als schuldbemiddelaar en voorlopig bewindvoerder.

Neem contact op met deze persoon.

Maarten Esprit

Maarten Esprit voltooide in 2011 zijn opleiding als Master in de rechten aan de Universiteit van Gent, nadat hij zijn bachelordiploma had behaald aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Tijdens zijn studies nam hij deel aan diverse buitenschoolse pleitcompetities aan de UGent. Zo behaalde hij onder meer de finale van de interuniversitaire NautaDutilh pleitcompetitie 2010, de finale van de Nederlands-Vlaamse pleitcompetitie te Leiden en won de eerste prijs in de VRG Pleitcompetitie Burgerlijk recht 2010. In het voorjaar 2010 nam hij deel aan de International Willem Vis Moot Court on Arbitration (internationaal kooprecht).

Op het einde van zijn opleiding ontving hij uit handen van de Gentse balie van advocaten de prijs voor beste pleiter van de UGent (2010-2011).

Mr. Maarten Esprit is sedert 2011 werkzaam in het kantoor als advocaat.

Neem contact op met deze persoon.

Koen Vandenberghe

Koen Vandenberghe voltooide zijn middelbaar onderwijs aan het St. -Jozefscollege te Izegem in 1979.

Hij behaalde zijn licentie in de rechten in 1985 aan de universiteit te Gent (UG). Hij voltooide er een bijkomende licentie fiscaliteit en boekhoudkundig onderzoek.

Hij is ingeschreven als advocaat aan de balie te Kortrijk sinds 1986.

Hij legt zich toe op volgende rechtsgebieden: arbeidsrecht, sportrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht en I.T.-recht.

Neem contact op met deze persoon.

Charlotte Van Neste

Charlotte Van Neste voltooide haar studies Grieks-Latijn in Barnum te Roeselare.

Na twee jaar gestudeerd te hebben aan de KULAK te Kortrijk, behaalde zij in 2011 haar diploma als Master in de Rechten aan de KUL.

Datzelfde jaar legde zij de eed af als advocaat voor het Hof van Beroep te Gent.

Sinds oktober 2014 is zij ingeschreven op het tableau van advocaten aan de balie te Kortrijk.

Charlotte Van Neste is actief in diverse rechtsgebieden. Zij legt zich specifiek toe op verkeersrecht, aansprakelijkheid, jeugdrecht, huurrecht en algemeen verbintenissenrecht.

Zij volgde met vrucht de opleiding bijzonder jeugdrecht en is erkend advocaat in jeugdzaken. Door de rechtbank wordt zij tevens regelmatig aangesteld als schuldbemiddelaar.

Neem contact op met deze persoon.

Anouk Maes

Anouk Maes voltooide haar middelbaar onderwijs aan het Sint-Jozefscollege te Izegem.

Na twee jaar te hebben gestudeerd aan de Kulak te Kortrijk behaalde zij in 2009 met onderscheiding, haar diploma als Master in de Rechten aan de KUL.

In 2010 behaalde zij met onderscheiding een diploma Master in de Fiscaliteit aan de UGent. Zij legde datzelfde jaar haar eed af als advocaat voor het Hof van Beroep te Gent.

Zij is ingeschreven op het tableau van advocaten van de balie te Kortrijk sinds oktober 2013

Anouk Maes is actief in diverse rechtsgebieden, en legt zich specifiek toe op personen- en familierecht (echtscheidingen, onderhoudsgelden, omgangsregeling kinderen, etc.) familiaal vermogensrecht, fiscaal recht en algemeen verbintenissenrecht.

Zij volgde met vrucht de opleiding bijzonder jeugdrecht en is erkend advocaat in jeugdzaken.

Sinds 1 april 2015 is zij aangesteld als departementsadvocaat voor de FOD Financiën voor het Gerechtelijk Arrondissement West-Vlaanderen.

Neem contact op met deze persoon.

Voorkeurmateries

Ondernemingsrecht

 • Vennootschapsrecht: Aandeelhoudersconflicten, oprichting en ontbinding
 • Insolventierecht: Aanstellen curator, faillissement, gerechtelijk akkoord
 • Commercieel contractenrecht: Agentuur- en distributieovereenkomsten, algemene voorwaarden
 • Handelscontracten
 • Intellectuele eigendom: Bescherming merken, auteursrecht en octrooien
 • I.T. & E-commerce
 • Transportrecht
 • Vastgoedrecht
 • Aannemings- en bouwrecht

Contactpersonen:

Arbeids- en sociaal recht

 • Individueel arbeidsrecht: aanwerving, tewerkstelling en ontslag
 • Collectief arbeidsrecht: CPBW, ondernemingsraad, collectief ontslag, sluiting, schijnzelfstandigheid, managementovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten
 • Arbeidsrecht : Arbeidsovereenkomsten, CAO , arbeidsongevallen, beroepsziekten
 • Sociaal recht

Contactpersonen:

Invorderingen en beslag

 • Invordering van onbetaalde schuldvorderingen & debiteurenbeheer
 • Aangifte van schuldvordering bij vereffening, WCO, faillissement
 • Uitoefening van voorrechten, eigendomsvoorbehoud
 • Bewarend en uitvoerend beslag

Contactpersonen:

Algemeen contractenrecht

 • Analyse, opstellen van en geschillen inzake contracten
 • Koop - Verkoop
 • Huur

Contactpersonen:

Vermogensrecht

 • Successieplanning: Oprichting burgerlijke maatschap, gesplitste aankoop, certificering aandelen
 • Erfrecht: Heling, betwisting geldigheid testament, erfrechtelijke reserve
 • Schenkingsrecht: Handgift, bankgift, onrechtstreekse schenking, schenking onder last
 • Vereffeningen en verdelingen, onverdeeldheden

Contactpersonen:

Insolventierecht/ondernemingen in moeilijkheden

 • Aanstelling als curator, faillissement, gerechtelijk akkoord

Contactpersonen:

Administratief recht

 • Bestuursrecht, aanbestedingen
 • Overheidsopdrachten
 • Ruimtelijke ordening, onteigeningen
 • Milieu en vervuiling

Contactpersonen:

Personen- en familierecht

 • Personenrecht: Afstamming, adoptie, jeugdrecht
 • Familierecht: Echtscheidingen, verblijfsregelingen, omgangsregelingen, onderhoudsgeld
 • Erkend bemiddelaar in familie- en jeugdzaken
 • Collectieve schuldenregeling
 • Bewindvoering

Contactpersonen:

Strafrecht- en verkeersrecht

 • Politierechtbank, correctionele rechtbank en jeugdrechtbank
 • Verkeersrecht, letselschade, verzekeringsrecht
 • Medisch recht: medische aansprakelijkheid en ongevallen, ziekenhuisrecht

Contactpersonen:

Algemene voorwaarden

Wij maken er een erezaak van om transparant te zijn over ons ereloon. De overeenkomst op maat met de cliënt staat voorop.

Het eindtarief wordt bepaald door het ereloon, door de kosten, gerechtskosten en uitgaven.

Bij een eerste consultatie worden afspraken gemaakt over het honorarium. Er wordt daarbij telkens een informatiedocument (voorbeeld) meegegeven. In deze overeenkomst worden ook de algemene voorwaarden overlopen en ter kennis gegeven aan de klant.

Ereloon

Het ereloon heeft betrekking op de tijd die door de advocaat aan een dossier wordt gewerkt. Standaard geldt dat het ereloon berekend wordt op basis van een vooraf bepaald uurtarief. In bepaalde situaties kan ook overeengekomen worden om het ereloon te berekenen als een percentage van een waarde van een zaak. Tenslotte kan het een optie zijn om vooraf een forfaitair plafondbedrag vast te leggen.

Kosten

De kosten van VDV zijn vast. Ze bestaan uit:

 • Openen en aanleggen dossiers
 • Briefwisseling
 • Besluiten/dagvaardingen/verzoekschriften
 • Behandeling email inkomend
 • Behandeling email uitgaand
 • Fotokopies/fax/telefoon
 • Verplaatsingsvergoeding
 • Aangetekende zendingen

Gerechtskosten en de uitgaven

De gerechtskosten (onderhevig aan BTW) en de uitgaven (niet onderhevig aan BTW) omvatten de bedragen doe de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

Wettelijke informatie

Van Eeckhout - Derudder - Vandenberghe

VDV is een burgerlijke vennootschap in de vorm van een vennootschap onder firma (VOF), met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Henri Horriestraat, 44-46, met ondernemingsnummer 0544.823.957.

VDV heeft een kantoor in Roeselare, op hetzelfde adres.

De Belgische advocaten werkzaam binnen VDV mogen hun beroep uitoefenen onder de titel <<advocaat>> in België en zijn lid aan de balie van Kortrijk.

De deontologische regels kunnen geraadpleegd worden op de volgende website:
www.baliekortrijk.be

De verzekeringsdekkingen van VDV Advocaten zijn de volgende:
Alle advocaten van VDV Advocaten en de VOF VDV Advocaten zijn via de balie van Kortrijk verzekerd in beroepsaansprakelijkheid bij Ethias NV voor een bedrag van € 1.250.000 per schadegeval.

Vacature

Kortweg VDV Advocaten is een associatie, gevestigd in het hart van Roeselare. VDV staat voor een full service dienstverlening in diverse juridische materies. Een klantgerichte, pragmatische aanpak met focus op kwaliteit door interne specialisatie zijn hierbij kenmerkend. Ter ondersteuning van de verdere uitbouw van het 8 advocaten tellende kantoor wil VDV het team versterken met een

STAGIAIR-ADVOCAAT

VDV kijkt hiervoor bij voorkeur uit naar:

 • Een kandidaat met een Master in de Rechten.
 • Ervaring is geen vereiste. Er is een opleidingstraject voorzien.
 • Iemand met een goede kennis van het Frans en het Engels (zowel schriftelijk als mondeling).
 • Een vlotte I.T.-minded persoon.
 • Een flexibele, stressbestendige, klantvriendelijke en discrete teamspeler.

VDV biedt je een inhoudelijk gevarieerde stage aan in een groeiend kantoor, voltijds. VDV voorziet in een intern opleidingstraject, een marktconforme vergoeding en moderne, vernieuwde werkomgeving.

Interesse voor deze job ? Dan kan u schriftelijk solliciteren met motivatiebrief en CV aan VDV Advocaten, t.a.v. Carine Kesteloot, Henri Horriestraat 46 te 8800 Roeselare, per e- mail naar carine@vdvadvocaten.be

Contact

Uw bericht werd goed ontvangen!
Er is iets foutgelopen met uw bericht!

Parking "De Munt" op 50m, eerste uur gratis!